TOP 20 gramatičkih pogrešaka na društvenim mrežama

Pisanje blogova na društvenim mrežama (pa čak i komentiranje) dio je content marketinga. Kvalitetni tekstovi su prozračni, razumljivi, jednostavni i gramatički ispravni. U nastavku pročitajte savjete profesorice hrvatskog jezika i ilustratorice, gospođe Vukušić.

Svakodnevno se susrećemo s mnoštvom pogrešaka kako u pisanom, tako i u govorenom obliku. Kako ne biste bili jedni od onih čiji tekstovi “bodu oči”, a govori “paraju uši” u priloženom tekstu saznajte koje se to pogreške javljaju češće od drugih i kako ih ispraviti.

 

 1. sljedeći / slijedeći

Sljedeći je pridjev, a pridjevi stoje uz imenice. Označava ono što slijedi, onog koji je idući po redu.

Npr. Sljedeći put dođite ranije. Pozovite sljedećeg pacijenta.

Slijedeći je glagolski pridjev, može se zamijeniti i nekim drugim glagolskim oblikom.

Npr. Slijedeći priložene upute riješite zadatke. (Slijedite priložene upute i riješite zadatke.)

Slijedeći utabani put došli smo do jezera. (Slijedili smo utabani put i došli do jezera.)

 

 1. Prijedlog s / sa

U ovom slučaju javljaju se dvije pogreške: u kojem slučaju i kako se koriste s/sa.

Koriste se kada se izriče društvo, dok se ne koriste kada se izriče sredstvo.

Npr. Idem s prijateljicama na večeru. Ići ćemo mojim autom.

Sa se koristi samo u slučajevima kada riječi počinju sa s, š, z, ž, ps, ks i iznimno sa mnom.

Npr. Naći ću se sa Željkom. Rado se igram sa psom. Osjećam da sa mnom nešto nije u redu.

 

 1. jer / jel

Jer je pogodbeni veznik (kao i zato, zbog toga što), a jel` je skraćeni oblik upitne forme je li i koristi u razgovornom jeziku.

Npr. U dobroj sam formi jer redovito vježbam. Jel` se veseliš praznicima? (u standardnom jeziku – Veseliš li se praznicima?)

 

 1. jer / zato što

Ovo su dva istoznačna izraza i potpuno je nepravilno koristiti oblik zato jer.
Npr. Nisam kuhao ručak jer / zato što mi se nije dalo.

 

 1. ako / ukoliko

Ukoliko je oblik koji se koristi jedino u paru s utoliko. Za sve ostale forme koristi se ako.

Npr. Ukoliko vi dolazite, utoliko ćemo izaći u grad.

 

 1. budući da / pošto

Budući da uzročni veznik i ispravno ga je koristiti samo na početku rečenice. U sredini rečenice zamjenjuje se s jer.

Npr. Budući da je gužva, nećemo stići na vrijeme. / Nećemo stići na vrijeme jer je gužva.

Pošto je vremenski veznik i može se zamijeniti s nakon što.

Npr. Pošto smo ručali, izašli smo u šetnju.

Također se koristi i u značenju “koliko košta”.

Npr. Pošto kilogram oslića?

 

 1. zbog / radi

Zbog označava uzrok, a radi cilj, odnosno namjeru.

Npr. Nisam došao zbog bolesti. Potrudio sam se radi dobre ocjene.

 

 1. gdje / kamo / kuda

Gdje označava trenutnu lokaciju, kamo cilj kretanja, a kuda put kojim se ide.

Npr. Gdje ste? Kod Ivana smo. Kamo putujete za praznike? Kuda idete do Gospića?

 

 1. koji /kojeg

Oblik koji koristi se za neživo, a kojeg za živa bića.

Npr. Kupio sam brod koji sam godinama želio. Sreo sam čovjeka kojeg poznajem od djetinjstva.

 

 1. da li / je li

Skupina da li nije u duhu hrvatskog jezika te kao takva nije preporučljiva. Ispravan oblik je je li, odnosno glagol+li, ovisno o formi rečenice.
Npr. Je li vam bilo zabavno u kinu? Želite li ići na izlet?

 

 1. zahvaljujem / zahvaljujem se

Ukratko: Zahvaljujem = Da, hvala! / Zahvaljujem se = Ne, hvala!

 

 1. vjerojatno / vjerovatno

U hrvatskom se jeziku preporučuje oblik s j što znači da su ispravni oblici vjerojatno, vjerojatnost, nevjerojatno…

 

 1. tok / tijek

Pod tok se misli na kretanje u prostoru (tok vode tekućice), dok tijek označava kretanje u vremenu.

Npr. Plovili smo tokom Cetine. Uvijek smo u tijeku s najnovijom tehnologijom.

 

 1. oba / obadva

Prednost treba dati obliku oba jer on već sadržava dva u sebi. Nema potrebe ponavljati isto značenje u istoj riječi.

 

 1. Vi / vi

Kada se obraća samo jednoj osobi iz poštovanja koristi se oblik Vi, a za obraćanje skupini vi.

 

 1. stupnjevanje pridjeva

Ne provodi se za pridjeve čiji izvorni oblik ima superlativno značenje.

Npr. Idealan, optimalan, maksimalan, minimalan, ekstreman…

Npr. Poštovana gospodo, obraćam vam se…ili Poštovana gospođo Marić, obavještavamo Vas…

 

 1. pleonazmi

Označavaju nepotrebno gomilanje riječi istog značenja.

Pogrešni su oblici: no međutim, čak štoviše, često puta, oko desetak, sići dolje, popeti se gore, veliko mnoštvo, ja osobno smatram, mala kućica…

Ispravno bi bilo: no ili međutim, čak ili štoviše, često, oko 10 ili desetak, sići, popeti se, mnoštvo, smatram, kućica…

 

 1. deklinacija imena i prezimena

U hrvatskom se jeziku imena uvijek dekliniraju, dok za prezimena vrijedi pravilo da se muška uvijek dekliniraju, a ženska samo kad završavaju na samoglasnik, a ni tada nije obvezno.

Npr. Rado slušam pjesme Dina Dvornika. (ne Dine!) U gradu sam sreo Miju Perić i Teu Krolo.

 

 1. pisanje datuma

Sve sastavnice datuma odvajaju se razmakom. Mjesec se uvijek piše u G, a nula se kod pisanja jednoznamenkastog broja izostavlja (osim npr. prilikom ispunjavanja obrazaca).

Npr. Sastanak će se održati 2. siječnja 2021. godine. Putujemo. 5. kolovoza 2021.

 

 1. enklitike

To su riječi koje se u izgovoru naslanjaju na riječi ispred sebe. To su najčešće skraćeni oblici pomoćnih glagola biti i htjeti (sam, si je, smo, ste, su i ću, ćeš, će, ćemo, ćete, će), oblici povratne zamjenice se (si, se), čestica li, nenaglašeni oblici osobnih zamjenica u G i D (me, mi, te, ti…)

Brojna su  pravila o njihovu korištenju. Najčešće se griješi stavljanjem enklitike ispred glagola tamo gdje bi trebala biti iza.

Npr. Zanimljiv događaj se dogodio na trgu.

Ispravno bi bilo: Zanimljiv se događaj dogodio na trgu. Zanimljiv događaj dogodio se na trgu.

 

 1. futuri

Neke od najčešćih pogrešaka vezane su za korištenje futura 1., iako su pravila za tvorbu futura jako jednostavna.

Tvori se od nenaglašenog oblika glagola htjeti (ću, ćeš, će, ćemo, ćete, će) i infinitiva glagola. Ako se infinitiv nalazi ispred glagola htjeti piše se u dva oblika: Gubi -i ako završava na -ti, a zadržava ga kad završava na -ći.

Npr. Bit ćemo spremni na vrijeme. Otići će u šumu po drva.

Ako se infinitiv nalazi iza glagola htjeti, zadržava cjeloviti oblik.

Npr. Rano ujutro će otputovati. Rado ćemo ih se sjećati.

Što se tiče futura 2., on se može izraziti i prezentom svršenih glagola, ali ne i futurom 1. kako se često može čuti i to najčešće u razgovornom stilu.

Npr. Neispravan oblik: Ako ćeš pobijediti, doći ćemo ti čestitati.

Ispravan oblik: Budeš li pobijedio, doći ćemo ti čestitati. / Pobijediš li, doći ćemo ti čestitati.

 

 1. kondicional 1.

Često se događa da se prilikom tvorbe kondicionala 1. glagol biti izjednačuje u svim oblicima te glasi bi. Ispravan oblik sadržava nenaglašeni oblik aorista glagola biti (bih, bi, bi, bismo, biste, bi) + glagolski pridjev radni .

Npr. Rado bih došao, ali moram na posao. Rado bismo otišli na utakmicu, ali je nestalo karata.

 

 1. pisanje zareza

Pravila za pisanje zareza ima mnogo, zato će ovdje biti izdvojeni samo najčešći slučajevi kada dolazi do pogrešne uporabe zareza u rečenici.

Zarezi se pišu: u nizanju (Obišli smo muzeje, galerije, trgove…), pri uvođenju neovisnih rečeničnih dijelova (vokativ, usklici; Petre, dodaj mi čašu! Opa, pazi!), pri umetanju i isticanju (Jagode, koje smo posadili u vrtu, nisu uspjele.), ispred određenih veznika, u inverziji (Tko rano rani, dvije sreće grabi.), iza prezimena ako je prezime ispred imena (Krleža, Miroslav), u pisanju decimalnih brojeva, u upravnom govoru (“Bit će bolje”, rekla je mama i zagrlila me), ispred itd. i i sl…

Zarezi se ne pišu uz sastavne (i, pa, te, ni, niti) i rastavne (ili) veznike, dok se uz suprotne (a, ali, nego, no, već), isključne (jedino, samo, jedino što, tek što…) i zaključne (zato, stoga, dakle) pišu.

Ponekad ih je dopušteno pisati i uz sastavne veznike (ako se taj dio rečenice želi naglasiti ili dodatno komentirati).

Ponekad mjesto zareza može potpuno promijeniti značenje rečenice.

Npr. Dok sam plivao u rijeci, ugledah jato pataka. Dok sam plivao, u rijeci ugledah jato pataka.

Helena Vukušić – profesorica hrvatskog jezika i ilustratorica

 

#riznicaiskustva

Za više savjeta, kliknite na: Riznica iskustva